Меню
Меню
  • Начало
  • ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ЛИЧНИ ДАННИ

Политика за поверителност

  1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящата Политика за личните данни, наричана по-долу за краткост „Политика за личните данни“ , е предназначена за регулиране на отношенията при обработката на лични данни между ЕТ Обретенов и с-е, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, собственик на електронния магазин: my-k.bg, наричан по-долу за краткост „Електронен магазин“ , и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“, на Електронния магазин, във връзка с използването от Ползвателя на Електронния магазин.

  1. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация относно Доставчика:

  1. Наименование: EТ Обретенов и с-е, ЕИК 827130862
  2. Седалище и адрес на управление: гр. Русе;  ул. Н.Вапцаров 16
  3. Адрес на упражняване на дейността: гр. Русе, ж.к Чародейка, ул. Ради Иванов 6,
  4. Данни за кореспонденция: гр. Русе, ул. Ради Иванов 6,тел.: +359889 515551, електронна поща: [email protected]
  5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България.
  6. Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: [email protected], Интернет сайт: www.cpdp.bg

III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 3. (1) Доставчикът, чрез Електронния магазин, събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателите само във връзка със своята дейност, съобразено с изискванията на приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България.

(2) Личните данни на Ползвателя могат да бъдат ползвани за удостоверяване и извършване на комуникация при направени запитвания или генерирани кандидатури за работа, предоставяне на рекламно съдържание адаптирано спрямо интересите на Ползвателя, изпращане на Бюлетин в случай, че Ползвателя е предоставил съгласието си за получаване на такъв, статистически информация за ползване на Електронния магазин, защита на информационната сигурност на Електронния магазин, счетоводни цели във връзка с ползване услугите на Доставчика, Обезпечаване предоставянето на услугите на Доставчика.

(3) Доставчикът не ползва и не обработва лични данни на Ползвателя, които дават информация за расов или етнически произход, които са свързани със здравето, сексуалния живот, човешкия геном на Ползвателя, които са свързани с политически, религиозни, философски убеждения или участия.

(4) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни.

Чл. 4. Електронният магазин използва бисквитки (cookies), като вида, целите и условията за използването им са посочени в Политиката за използване на бисквитки, достъпна на https://my-k.bg/page/kak-izpolzvame-biskvitki , с която чрез използването на Електронния магазин Ползвателят се съгласява.

Чл. 5. С използването на Електронния магазин Получателят се съгласява изрично, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно настоящите Общи условия достъпни на https://my-k.bg/page/terms-and-conditions

Чл. 6. Доставчикът не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която Електронния магазин събира през посещенията на Ползвателя, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство в Република България.

Чл. 7. Ползвателят може да иска от Доставчика да коригира, изтрие, ограничи ползването на личните му данни чрез (i) изпращане на електронно съобщение към Доставчика, с ясно изразено желание, към [email protected]; или (ii) чрез искане за отказ в писмена форма, изпратено до Доставчика по пощата на адрес гр. Русе, ул. Ради Иванов 6.

Сравнение на продукти